ĐẢ ĐẢO

ĐẢ ĐẢO! ĐẢ ĐẢO…
Ngày xưa khi đi mít tinh, thường cuối cùng sẽ có phần hô khẩu hiệu thể hiện quyết tâm.
Cán bộ ở trên hô “Đả đảo bè lũ đế quốc thực dân phong kiến”
Thì bên dưới đồng thanh hét lớn.
Đả đảo! Đả đảo! Đả đảo!
Hoặc
“Đảng lao động Việt nam muôn năm”
“Việt nam muôn năm”
Sẽ là:
Muôn năm! Muôn năm! Muôn năm!
Ngày này, Tàu Tàu tập trận súng pháo đì đùng trên biển Đông của ta. Thiết nghĩ cũng nên có mít tinh biểu dương sức mạnh của toàn đảng toàn dân. Nhưng thời thế khác nên chọn khẩu hiệu gì cho hợp nhỉ?
Cứ theo như phản ứng của ta hiện thời tôi thấy nên chọn câu:
“Không có gì quý hơn độc lập tự do”
Lời lẽ khẳng định mạnh mẽ, hùng hồn!
Khi dàn đồng thanh đáp lại tiếng hét vừa dứt khoát lại vừa cực hợp thời thế:
Không có gì!
Không có gì!
Không có gì!

4 Comments