Tuyệt vời luật sư Trương Trọng Nghĩa

Tuyệt vời luật sư Trương Trọng Nghĩa. Nói rất đúng, luật này cần nhanh chóng được áp dụng để nhân dân được bảo vệ tiếng nói chính đáng, tranh quy chụp
Bây giờ cơ quan chức năng phải trả lời là sắc lệnh này của Hồ Chí Minh có bị hủy bỏ chưa. Điều đáng nói là trong bối cảnh chính quyền còn non trẻ, thù trong giặc ngoài, dân trí còn thấp mà Hồ Chủ tịch không hủy bỏ quyền đó. Vậy không có lý do gì mà thời điểm ngày nay lại không tiếp tục thể chế hóa quyền đó của người dân.