Biện pháp thi công an toàn

Biện pháp thi công an toàn!!
Tai nạn ít trong sử dụng, mà thường trong thi công . Công trình này an toàn không quý Thầy: NgV Hiệp , Quốc Đỗ Kiến ,Tim Le ….
Học trò thầy Quốc nói với tôi là an toàn.
••••
Một tác phẩm của : Lic 1Y
Nhà đạo diễn : Huyền
Tôi đang quản 2 ông Lic 1X và Lic 1Y quá mệt đầu mõi … miệng