ĐỪNG GẶP LẠI

ĐỪNG GẶP LẠI
(Hồng Thanh Quang)
Đừng gặp lại… Thà cứ nuôi giận dữ,
Như tôi là tai hoạ của đời em.
Đã từng có hơn mười năm sóng gió
Vẫn không thành những tựu tác tự nhiên.
Đã cuồng nộ núi lở và sông cạn,
Đã một lần hồng thuỷ nhấn chìm nhau…
Đừng gặp lại, hãy yên lòng phúc phận,
Nuối tiếc gì trầm tích đáy lòng sâu…
Tôi còn giữ chỉ những câu hát cũ,
Chút men tình cho đỡ tái bờ môi.
Đừng gặp lại… Tôi vẫn không đổi khác,
Thấy tôi rồi, lỡ sẽ vẫn yêu tôi…
(17-10-2014)